Organizacija za građanske incijative, Područni ured OGI u Drnišu, u okviru svoje redovite registrirane djelatnosti, kroz osnovanu zasebnu radnu jedinicu Centar za podršku – Ljepša starost, pruža socijalnu uslugu Pomoći u kući.

 

 

INFORMACIJE
ZA ZAINTRESIRANE KORISNIKE SOCIJALNE USLUGE “POMOĆ U KUĆI“

Organizacija za građanske inicijative – Područni ured OGI-a u Drnišu, OGI – Centar za podršku – ljepša starost, Kralja Zvonimira 10, 22320 Drniš, je u ovlašteni pružatelj socijalne usluge pomoć u kući na području Grada Drniša te Općina Promina i Kistanje.

Organizacija socijalnu uslugu pruža na dva načina:

 • Subvencionirana usluga se pruža temeljem Rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb kojim je utvrđen sadržaj i količina usluga te način subvencioniranja od strane Ministarstva socijalne politike i mladih
 • Izravni Ugovor sa korisnikom u okolnostima kada je socijalna usluga potrebna, a ne može se ishodit Rješenje Centra za socijalnu skrb zbog neispunjavanja propisanih uvijeta

Subvencionirana usluga:

Odlukom Ministarstva socijalne politike i mladih za socijalnu uslugu pomoć u kući uvedeni su kriteriji po kojima će dio korisnika od 01.05.2014. moći koristiti uslugu besplatno, a dio korisnika će trebati sami platiti dio usluge (50% od cijene koje je utvrdilo Ministarstvo).

U tablici dajemo prikaz kriterija za priznavanje usluge u cjelosti ili za samofinaciranje u iznosu od 50% utvrđene cijene:

Prihodi korisnika Uslugu financira Pojašnjenje
Do 1.500,00 kuna – ako živi sam Ministarstvo u cjelosti Korisnik koristi usluge besplatno – 100% plaća Ministarstvo
Od 1.501,00-2.000,00 kuna – ako živi sam Ministarstvo 50 % i korisnik 50% Pola (50%) cijene usluge plaća Ministarstvo, a pola (50%) korisnik
OD 1.501,00-2.000,00 ako korisnik živi sa supružnikom, a njihova zajednička mirovina ne prelazi 2.000,00 kn Ministarstvo u cjelosti Korisnik koristi usluge
besplatno – 100% plaća Ministrastvo

 

U tablici dajemo cjenik usluga pomoći u kući koje je propisalo Ministarstvo socijalne politike i mladih:

CJENIK USLUGA POMOĆI U KUĆI
USLUGA POMOĆI U KUĆI – VRSTA AKTIVNOSTI CIJENA PO JEDINICI USLUGE IZNOS ZA SUFINANCIRANJE1 DODATAK NA CIJENU2
Obavljanje kućnih poslova 36,78 kn 18,39 kn 18,39 kn
Održavanje osobne higijene korisnika 36,78 kn 18,39 kn 18,39 kn
Uređenje okućnice i drugi tehnički poslovi 36,78 kn 18,39 kn 18,39 kn

 

1Samo za korisnike kojima se sukladno članku 80. stavku 5. Zakona o socijalnoj skrbi ( N.N. 157/13) priznaje pravo na sufinanciranje 50% troška usluge

2Dodatak na cijenu mogu ostvariti oni pružatelji usluge koji pružaju usluge za više od 30% korisnika koji žive u prometno izoliranim područjima u odnosu na područje najveće koncentracije korisnika kojima se usluga pruža, pri čemu je udaljenost između prometno izoliranih korisnika u odnosu na područje najveće koncentracije korisnika veća od 1 km. Dodatak na cijenu se obračunava samo za prometno izolirane korisnike. Ministarstvo će financirati puni iznos dodatka za sve korisnike kojima je priznato pravo na uslugu rješenjem centra za socijalnu skrb, dakle uključujući i one s primanjima od 300 do 400 % osnovice.

Napomena I: Ukoliko ste zainteresirani za mogućnost korištenja socijalne usluge Pomoći u kući treba ispuniti i potpisati Zahtjev za priznavanje usluge pomoć u kući koji je propisao nadležni Centar za socijalnu skrb (Drniš – Knin) te priložiti dokumentaciju kako slijedi:

 1. Domovnica ( za samca ili sve članove kućanstva )
 2. Rodni list (da nije stariji od šest mjeseci)- za samca ili sve članove kućanstva
 3. Preslika osobne iskaznice
 4. Potvrda o visini prihoda za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem je pokrenut postupak ( plaća, mirovina, naknade HZMO-a, naknada za nezaposlene, naknade za žrtve rata i dr. )
 5. Potvrda Porezne uprave o visini dohotka / uvjerenje o imovnom stanju( za samca ili za sve članove kućanstva )
 6. Potvrda da niste korisnik mirovine – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
 7. Za radno nesposobne osobe ako imaju djecu – dostaviti prihode od djece ( ako su zaposlena- dostaviti fotokopiju platne liste, ako su u mirovini potvrda o visini mirovine, ako su nezaposlena- uvjerenje sa HZZ, ako imaju obrt – potvrda o prihodima od obrta…)
 8. Medicinska dokumentacija

Ispunjeni i potpisani Zahtjev za priznavanje usluge pomoć u kući uz popratnu dokumentaciju se dostavlja nadležnom Centru za socijalnu skrb (Drniš – Knin) koji izdaje konačno rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga pomoći u kući.

NAPOMENA II. OGI – CENTAR ZA PODRŠKU – LJEPŠA STAROST uz Vaš pristanak može Vam pomoći u ispunjavanju Zahtjeva , prikupljanju popratne dokumentacije te predaje ispunjenog i potpisanog Zahtjeva i popratne dokumentacije nadležnom Centru za socijalnu skrb.

 

Izravni Ugovor sa korisnikom:

Ukoliko ste zaintresirani za socijalnu uslugu pomoć u kući van sustava subvencioniranja koje osigurava Ministarstvo socijalne politike temeljem Rješenja koja izdaje nadležni Centar za socijalnu skrb, obrate nam se izravno kako bi se davanje usluge moglo ugovoriti izravno između pružatelja i korisnika usluge.

Kontakt za dodatne informacije:

 • Voditeljica OGI – Centar za podršku – Ljepša starost – Svijetlana Odak
 • Adresa: Kralja Zvonimira 10, 22 320 Drniš
 • Tel: 022 888 606; Fax: 022 888 607
 • Mob: 099 732 83 30
 • E-mail: ogi2@si.t-com.hr

Organizacija subvencioniranu socijalnu uslugu pomoć u kući pruža temeljem Ugovora sa Ministarstvom socijalne politike i mladih te Rješenjem o priznavanju usluge koje izdaje nadležni Centar za socijalnu skrb.
Organizacija je ovlašteni davatelj socijalne usluge pomoć u kući temeljem Rješenja (licencije) od ispunjenosti minimalnih uvijeta za pružanje socijalnih usluga pomoć u kući koje je izdala Šibensko – kninska županija (Klasa: UP/I-550-01/14-01/2, URBROJ: 2182/1-06-14-4, od 14. svibnja 2014.).

© 2014 Organizacija za građanske inicijative · Prati:ČlankeKomentare · Powered by WordPress admin@ogi.hr